Friday, January 4, 2013

KAEDAH TALFIQ DIHARUSKAN DALAM MENYELESAIKAN ISU IBADAH SEMASA


Konsep talfiq telah diamalkan oleh umat Islam tanpa sedar. Indonesia dan Malaysia secara khususnya bermazhab Syafie’ dalam praktik ibadah namun realitinya seringkali teramalkan kaedah talfiq. Maka tajuk ini ingin membahaskan sejauhmanakah kaedah talfiq dapat menyelesaikan isu dalam ibadah semasa umat Islam terutamanya di Malaysia.

Talfiq jika dilihat dari segi bahasa bermaksud mencantumkan, mengumpulkan dan menyatukan. Manakala dari segi istilah pula bermaksud penggabungan antara dua unsur atau lebih. Imam al-Bani al-Husayni telah membahagikan talfiq dari segi usul-fiqh kepada tiga bahagian:

  1. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para mujtahid iaitu perlakuan menggabungkan pendapat dari pelbagai mazhab dalam satu perkara.
  2. Menggabungkan dua mazhab atau lebih dalam satu masalah. Contohnya orang berwuduk dalam masalah membasuh kepala hanya membasuh sedikit sahaja dalam mazhab syafie’ kemudian menyapu kaki tanpa membasuhnya mengikut sesetengah ulama. Penggabungan ini dinamakan talfiq.
  3. Tidak terikat seorang muslim dengan sesuatu mazhab bahkan mengamalkan pendapat pelbagai mazhab dalam pelbagai perkara.

Jadi talfiq adalah perbuatan mencampurkan pelbagai pendapat mazhab dalam sesuatu masalah dan juga mengamalkannya serta tidak terikat dengan mana-mana mazhab.

Wahbah Zuhaili pula mentakrifkan talfiq sebagai menghimpunkan antara taqlid dua imam atau lebih dalam sesuatu perbuatan diamana setiap perbuatan itu mempunyai rukun atau juziyat yang mempunyai hubungan antara satu sama lain. Apabila seseorang bertaqlid kepada mazhab tertentu dalam sesuatu hukum dan bertaqlid kepada mazhab yang lain dalam masalah hukum lain, maka perbuatan ini dianggap talfiq diantara dua mazhab atau lebih.

Pandangan Ulama Semasa Terhadap Talfiq

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan sesungguhnya talfiq yang dilakukan dengan tujuan untuk bertalfiq kepada mana-mana pendapat yang mudah dari setiap mazhab mengikut hawa nafsu semata-mata tanpa meraikan dalil-dalil syara’ adalah tidak harus.

Melihat kepada pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh ulama, maka harus untuk bertalfiq dalam perkara yang mempunyai nas-nas yang dilihat lebih menepati syara’ dan juga menepati kepada maqasid syariah. Pada masa sekarang juga amat sulit untuk berpegang kepada satu mazhab sahaja dan sudah tidak relevan lagi doktrin perlarangan talfiq kerana keperluan manusia telah bertambah. Contohnya  dalam hukum pembayaran zakat fitrah di Malaysia dan pelbagai lagi masalah telah tidak hanya bergantung kepada mazhab syafie’ sahaja malah menggunapakai pelbagai mazhab dalam menyelesaikan masalah manusia.

No comments:

Post a Comment

KITA HARAPAN SEMUA

KITA HARAPAN SEMUA
"BERFIKIR POSITIF MENTERJEMAHKAN TINDAKAN YANG POSITIF DAN MENBUAHKAN HASIL YANG POSITIF" mohamad sahdan